แจ้งเรื่องการยื่นเก็บคะแนนสะสมวิชาชีพพยาบาล ผ่านเว็บไซต์สภาการพยาบาล

เรียน สมาชิกสภาการพยาบาลที่เข้าร่วมการประชุม HA National Forum ทุกท่าน

                           สืบเนื่องจากปีนี้สภาการพยาบาลได้ปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ทั้งระบบ การบันทึกหน่วยคะแนนศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) ของผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่ไม่เป็นสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ ต้องยื่นขอรับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องผ่านระบบ Web Application งานบริการสมาชิก ของสภาการพยาบาล ซึ่งสมาชิกจำนวนมากยังไม่เคยลงทะเบียนในระบบบริการสมาชิก จึงไม่สะดวกในการยื่นขอคะแนนรายบุคคล ซึ่งทำเป็นปีแรก สภาการพยาบาล ร่วมกับ สรพ.ได้อำนวยความสะดวก สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม HA National Forum เชิงเทคนิคในปีนี้ดังนี้

1.  สมาชิกลงทะเบียนผ่าน Web Application ใน Website สภาการพยาบาล งานบริการสมาชิก www.tnmc.or.th ในลิงค์ ภายในวันที่ 30 เม.ย. 62 เพื่อลงทะเบียน E-Mail ของสมาชิกที่จะติดต่อกับสภาการพยาบาล

2. สภาการพยาบาลประสานงานกับ สรพ.เกี่ยวกับเอกสารทั้งหมดในการพิจารณาหน่วยคะแนนเพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิกในการบันทึกหน่วยคะแนนที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ให้กับสมาชิกที่เข้าประชุมทุกท่านสำหรับปีนี้ โดยสมาชิกไม่ต้องยื่นเรื่องขอคะแนนรายบุคคล และไม่ต้องส่งเอกสารให้สภาการพยาบาล

3. ท่านจะได้คะแนน CNEU คนละ 10 หน่วยคะแนนจากการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 20

4. ในปีต่อๆ ไปท่านสามารถยืนยันการเข้าร่วมประชุมพร้อมเอกสารแสดงหลักฐานผ่าน Web Application ได้ด้วยตัวของท่านเอง

                           สภาการพยาบาลและ สรพ. รับทราบถึงข้อจำกัดในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น เราพร้อมร่วมกันพัฒนากระบวนการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์กับทุกท่านต่อไปในอนาคต นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องอาศัยความร่วมมือความเข้าใจเพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลที่ดีในอนาคตให้กับทุกท่าน สอดคล้องกับ Theme HA National Forum ปีนี้ Change and Collaboration for Sustainability


สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี                 Back