ขั้นตอนในการเตรียมตัวลงทะเบียนหน้างาน และรับคะแนนสะสมวิชาชีพ

ขั้นตอนในการเตรียมตัวลงทะเบียนหน้างาน และรับคะแนนสะสมวิชาชีพ
ในระหว่างวันที่
13-16 มีนาคม 2561

 1. ผู้เข้าร่วมงานประชุม จะต้องเตรียมเอกสารในการลงทะเบียนดังนี้
  • หนังสือตอบรับการเข้าร่วมประชุม (พิมพ์จากระบบของเว็บไซต์ forumhai.com เท่านั้น)
  • บัตรเข้าร่วมการประชุม (พิมพ์จากระบบของเว็บไซต์ forumhai.com เท่านั้น)
  • บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ที่หมายเลข 13 หลัก
  • บัตรสมาชิกสภาวิชาชีพ แพทย์, พยาบาล, ทันตแพทย, เภสัชกรรม, กายภาพบำบัด, เทคนิคการแพทย์  (สำหรับวิชาชีพพยาบาลโปรดนำบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลมาด้วย)
 2. กรณีเปลี่ยนผู้มาร่วมงาน จะสามารถเปลี่ยนได้เพียงครั้งเดียวต่อรหัสเท่านั้นโดยให้ปฏิบัติดังนี้
  • ขอให้ผู้ที่มาแทน เตรียมหนังสือตอบรับการเข้าร่วมประชุม หรือ บัตรเข้าร่วมการประชุม อย่างใดอย่างหนึ่ง และสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรหัสร่วมงาน มาด้วยเพื่อการตรวจสอบ
  • ให้เตรียมข้อมูลส่วนตัวเพื่อขอรับคะแนนสะสมวิชาชีพดังนี้ (1) เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ (2) เลขที่บัตรของสภาวิชาชีพ นั้นๆ (กรณีที่ต้องการขอรับคะแนนสะสมวิชาชีพ)
 3. เงื่อนไข ข้อตกลง ในการใช้สิทธิ์ขอรับคะแนนสะสมแต่ละวิชาชีพ ในงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19 จะใช้ระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมงานกับการลงทะเบียนใช้สิทธิ์รับคะแนนสะสมวิชาชีพ เป็นระบบเดียวกัน ซึ่งในแต่ละวิชาชีพ ต้องลงทะเบียน ให้ครบทั้ง 3 วัน ประกอบด้วย
  • แพทย์
  • พยาบาล
  • ทันตแพทย์
  • เภสัชกรรม
  • กายภาพบำบัด
  • เทคนิคการแพทย์
 4. ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียน และชำระเงินแล้วเท่านั้น ในการลงทะเบียนเข้างาน และใช้สิทธิ์รับคะแนนสะสมวิชาชีพเพียง 1 รหัสการลงทะเบียน ต่อ 1 ท่าน
 5. วัน และเวลาในการลงทะเบียนเข้างาน และการลงทะเบียนใช้สิทธิ์รับคะแนนสะสมวิชาชีพ ทางสถาบันฯ จะเปิดรับลงทะเบียนดังนี้
  • วันที่ 13 มีนาคม 2561 เปิดลงทะเบียนล่วงหน้า เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30
  • วันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561 เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้างาน วันที่ 13 มีนาคม 2561 แล้วไม่ต้องลงในวันที่ 14 มีนาคม 2561 อีก แต่ขอให้ท่านมาลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์รับคะแนนสะสมวิชาชีพ ในวันที่ 15 และ 16 ด้วย เพื่อให้ครบ 3 วัน ตามที่แต่ละสภาวิชาชีพต้องการข้อมูล
 1. สถานที่ลงทะเบียนเป็นอาคาร Impact Forum ชั้น 1 ประตูทางเข้าหมายเลข 3
 2.  สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อท่านลงทะเบียนเข้างาน
  • กระเป๋าใส่เอกสารการประชุม
  • ปากกา
  • กำหนดการงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19
  • สายคล้องคอสำหรับใส่บัตรเข้าร่วมงาน
  • คูปองอาหาร
  • สมุดฉีก
 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
Back