ข่าวกิจกรรม


รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

น.ส.เสาวนีย์ เนาวพาณิช
น.ส.เสาวนีย์ เนาวพาณิช
คุณศักดา พัทธสีมา
คุณศักดา พัทธสีมา
นางวราภรณ์ สักกะโต
นางวราภรณ์ สักกะโต
พญ.ดรุณี ตัณนิติศุภวงษ์ พุทธารี
พญ.ดรุณี ตัณนิติศุภวงษ์ พุทธารี
นายธีระ กนกกาญจนรัตน์
นายธีระ กนกกาญจนรัตน์
นพ.คณพล ภูมิรัตนประพิณ
นพ.คณพล ภูมิรัตนประพิณ
นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ
นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ
น.ส.รัชวิน วงศ์วิริยะ
น.ส.รัชวิน วงศ์วิริยะ
นพ.สมพร คำผง
นพ.สมพร คำผง
นายสุทธิราช วงศ์เทวัญ
นายสุทธิราช วงศ์เทวัญ
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
พญ.สมิตตา สังขะโพธิ์
พญ.สมิตตา สังขะโพธิ์
นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร
นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร
ดร.ผาสุข แก้วเจริญตา
ดร.ผาสุข แก้วเจริญตา
นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ
นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ
นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี
นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี
รศ.พญ.อรุโณทัย ศิริอัศวกุล
รศ.พญ.อรุโณทัย ศิริอัศวกุล
ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
นางรัชดาภรณ์ ทุมมาสุทธิ์
นางรัชดาภรณ์ ทุมมาสุทธิ์
นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
ภก.ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์
ภก.ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์
น.ส.เรวดี ศิรินคร
น.ส.เรวดี ศิรินคร
ศ.นพ.อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์
ศ.นพ.อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์
พว.ดร.ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ
พว.ดร.ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ
นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์
นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์
นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร
นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร
นพ.เสถียร ตรีทิพย์วาณิชย์
นพ.เสถียร ตรีทิพย์วาณิชย์
รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์
รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์
นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล
นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล
นางสุธีรา ยาทองไชย
นางสุธีรา ยาทองไชย
นายวิทวัส โลหะมาศ
นายวิทวัส โลหะมาศ
พญ.พิยะดา หาชัยภูมิ
พญ.พิยะดา หาชัยภูมิ
นพ.วิธาน ฐานะวุฑฒ์
นพ.วิธาน ฐานะวุฑฒ์
ดร.นพ.สกล สิงหะ
ดร.นพ.สกล สิงหะ
ทพ.วีระ อิสระธานันท์
ทพ.วีระ อิสระธานันท์
รศ.ดร.พญ.เนสินี ไชยเอีย
รศ.ดร.พญ.เนสินี ไชยเอีย
นพ.นิรันดร มณีกานนท์
นพ.นิรันดร มณีกานนท์
นพ.พิษณุ ขันติพงษ์
นพ.พิษณุ ขันติพงษ์
ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์
ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์
นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
นางสิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์
นางสิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์
ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล
ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล
นางดวงสมร บุญผดุง
นางดวงสมร บุญผดุง
พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ
พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ

รายละเอียดกำหนดการ

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อ
C1-205 01 นพ.ฉัตรชัย สิริชยานุกุล.pdf
หมวดหมู่หลัก
Medication Safety
หมวดหมู่ย่อย
16 March
จำนวนดาวน์โหลด
443
หัวข้อ
2P Safety HA forum.pdf
หมวดหมู่หลัก
Engagement for Patient and Personnel Safety
หมวดหมู่ย่อย
16 March
จำนวนดาวน์โหลด
722
ไฟล์​ 2P Safety HA forum.pdf
หัวข้อ
C1-107 รวมไฟล์ (VDO+Sound).pdf
หมวดหมู่หลัก
KM and innovation
หมวดหมู่ย่อย
16 March
จำนวนดาวน์โหลด
319
หัวข้อ
คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม จากบริการสุขภาพด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์สู่อารยธรรมใหม่
หมวดหมู่หลัก
คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม
หมวดหมู่ย่อย
16 March
จำนวนดาวน์โหลด
266
หัวข้อ
B3_206_National Reporting and Learning System_Piyawan.pdf
หมวดหมู่หลัก
Engagement for Patient and Personnel Safety
หมวดหมู่ย่อย
15 March
จำนวนดาวน์โหลด
561
หัวข้อ
(B1-B2)-102 01 ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.pdf
หมวดหมู่หลัก
Healthcare System with Quality and safety
หมวดหมู่ย่อย
15 March
จำนวนดาวน์โหลด
425
หัวข้อ
B4-200 รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา.pdf
หมวดหมู่หลัก
คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม
หมวดหมู่ย่อย
15 March
จำนวนดาวน์โหลด
229
หัวข้อ
B3-200 ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.pdf
หมวดหมู่หลัก
คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม
หมวดหมู่ย่อย
15 March
จำนวนดาวน์โหลด
290
หัวข้อ
A4-202 Risk management through risk register.pdf
หมวดหมู่หลัก
HA Tools and HA Standard
หมวดหมู่ย่อย
14 March
จำนวนดาวน์โหลด
1158
หัวข้อ
A3-202 Effective Standard Implementation.pdf
หมวดหมู่หลัก
HA Tools and HA Standard
หมวดหมู่ย่อย
14 March
จำนวนดาวน์โหลด
742
หัวข้อ
วิสัยทัศน์ และทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
หมวดหมู่หลัก
คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม
หมวดหมู่ย่อย
14 March
จำนวนดาวน์โหลด
463
หัวข้อ
คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม
หมวดหมู่หลัก
คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม
หมวดหมู่ย่อย
14 March
จำนวนดาวน์โหลด
547
หัวข้อ
โรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ
หมวดหมู่หลัก
คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม
หมวดหมู่ย่อย
14 March
จำนวนดาวน์โหลด
536
หัวข้อ
201_หนึ่งชีวิตที่เปลี่ยนชีวิตคนทั้งโลก(ลงในห้องประชุม).pdf
หมวดหมู่หลัก
SHA and Patient-Centered Care
หมวดหมู่ย่อย
14 March
จำนวนดาวน์โหลด
414
หัวข้อ
107_A1-107_นพ ทรนง พิลาลัย Quality of Medical Care เรียนรู้ปัจจุบ.pdf
หมวดหมู่หลัก
KM and innovation
หมวดหมู่ย่อย
14 March
จำนวนดาวน์โหลด
596
หัวข้อ
202_C2_Strategic development and Performance Measurement Practical Guidance _fina.pdf
หมวดหมู่หลัก
HA Tools and HA Standard
หมวดหมู่ย่อย
16 March
จำนวนดาวน์โหลด
1301
หัวข้อ
202_B4_Various Quality Concepts and Tools_รวมวิทยากร_fina.pdf
หมวดหมู่หลัก
HA Tools and HA Standard
หมวดหมู่ย่อย
15 March
จำนวนดาวน์โหลด
1031
หัวข้อ
202_B2_New HA Standards Ethical Dilemma_รวมวิทยากร_fina.pdf
หมวดหมู่หลัก
HA Tools and HA Standard
หมวดหมู่ย่อย
15 March
จำนวนดาวน์โหลด
989
หัวข้อ
202_B1_New HA Standards Clinical Governance_รวมวิทยากร_fina.pdf
หมวดหมู่หลัก
HA Tools and HA Standard
หมวดหมู่ย่อย
15 March
จำนวนดาวน์โหลด
953
หัวข้อ
202_A4_New HA Standards risk management through risk register_รวมวิทยากร_fina.pdf
หมวดหมู่หลัก
HA Tools and HA Standard
หมวดหมู่ย่อย
14 March
จำนวนดาวน์โหลด
976
หัวข้อ
202_A3_Effective standard implementation_รวมวิทยากร_fina.pdf
หมวดหมู่หลัก
HA Tools and HA Standard
หมวดหมู่ย่อย
14 March
จำนวนดาวน์โหลด
813
หัวข้อ
202_C1_รายงานผลการเยี่ยมสำรวจ เพื่อเร่งการพัฒนาบนฐาน 3C-PDSA_fina.pdf
หมวดหมู่หลัก
HA Tools and HA Standard
หมวดหมู่ย่อย
16 March
จำนวนดาวน์โหลด
694
หัวข้อ
202_A2_Update New HA Standards_รวมวิทยากร_fina.pdf
หมวดหมู่หลัก
HA Tools and HA Standard
หมวดหมู่ย่อย
14 March
จำนวนดาวน์โหลด
967
รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม